Đăng ký làm nhân viên vét máng nghiệp dư, anh chàng được đáp ứng điều ước