Hấp diêm con ghệ cực sung trên ghế tựa, bảo sao hàng nét căng