Gầm cao máy thoáng quá chất lượng, múp không tả nổi