Muốn kiểm hàng, phải trực tiếp sờ vào mới tin được